Posts in category موجودات بیگانه


انسلادوسعلومقمر اروپاقمر تایتانقمر زحلقمر مشتریمریخموجودات بیگانهموجودات فضاییهوا فضا و نجوم

7 منطقه احتمالی محل زندگی موجودات فضایی را بشناسید

آیا موجودات فضایی وجود دارند؟ اگر پاسخ به سوال مثبت باشد، آنها در کجا سکونت دارند؟ برای پاسخ به این پرسش شما را با 7 منطقه احتمالی محل زندگی موجودات فضایی آشنا خواهیم کرد. وجود موجودات فضایی همواره مورد بحث قرار گرفته است و تاکنون به این پرسش که آیا ا…

Read more 0 Comments
UFOعلوممنطقه 51موجودات بیگانهموجودات فضاییهوا فضا و نجوم

460 هزار نفر برای مشاهده موجودات فضایی در منطقه 51 اعلام آمادگی کردند!

اخیرا یک کمپین با هدف حمله به ناحیه 51 و مشاهده موجودات فضایی در شبکه اجتماعی فیسبوک ایجاد شده است که تاکنون حدود 460 هزار نفر برای دیدن آدم فضایی‌ها در این کمپین اعلام آمادگی کردند. منطقه 51 به عنوان یک منطقه نظامی فوق محرمانه محسوب می‌شود که در آن ف…

Read more 0 Comments