Posts in category سوخت فسیلی


افزایش دمای زمیناقلیمتغییرات آب و هواییدی اکسید کربنسایر علومسوخت فسیلیعصر یخبندانعلومگازهای گلخانه ایگرمایش زمینگرینلندیخچال طبیعی

انسان‌ها عامل شدیدترین تغییرات اقلیمی در سه میلیون سال اخیر!

استفاده‌ی گسترده‌ی بشر از سوخت‌های فسیلی، شدت تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی را به مرز هشدار رسانده است. در واقع رکورد بالاترین میانگین دمایی که نزدیک به سه میلیون سال پابرجا بود، فاصله چندانی تا شکسته شدن ندارد. امروزه سطح دی اکسید کربن اتمسفر به طرز …

Read more 0 Comments