ایمیل؛ از چگونگی شکل‌گیری تا توسعه

ایمیل، یکی از روش‌های ارتباطی برای تماس با همکاران و اطرافیان است، اگر مایل هستید بدانید؛ ایمیل چگونه توسعه یافت، با زومیت همراه باشید.