داروینیسم کوانتومی نخستین آزمایش‌ها را پشت سر گذاشت

فیزیکدان‌ها در راستا‌ی مشاهده‌ی حقیقت عینی در مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی و مرز بین این دو، رهیافتی به‌نام داروینیسم کوانتومی ارائه‌ داده‌اند.