کشف درمانی جدید برای کشنده‌ترین سویه بیماری سل

زمانی تشخیص سل بسیار مقاوم به دارو به‌معنای مرگ حتمی بود ولی رژیم درمانی جدیدی معرفی شده است که بیشتر بیماران را طی چند ماه درمان می‌کند.