افزونه جدید کروم رمزهای عبور لورفته را تشخیص می‌دهد

Password Checkup افزونه‌ای جدید گوگل کروم برای تشخیص خودکار نام‌های کاربری و رمزهای عبور ناامن و درمعرض خطر است.