چرا فرود روی ماه حقیقتی انکارناپذیر است؟

نیم قرن پس از فرود اولین انسان‌ها روی سطح ماه، هنوز هم عده‌ای این دستاورد بشری را انکار می‌کنند. در این مقاله به بررسی تئوری‌های انکار فرود روی ماه می‌پردازیم.