طراحی مدرن اکسپوز به روش ابزارخان

طراحی اکسپوز در انواع سیستم‌ هوارسان و تهویه مطبوع امری است که امروزه در بسیاری از پروژه های گوناگون شاهد اجرای آن هستیم.