موفقیت دانشمندان درزمینه ویرایش ژنوم میتوکندری در گیاهان

پژوهشگران ژاپنی روشی برای ویرایش DNA میتوکندریایی گیاهان پیدا کرده‌اند که می‌تواند ناباروری در برنج و کانولا را درمان کند.