اگر مایکروسافت خالق اندروید بود، بازهم دنیای امروز همین شکل را داشت؟

اگرچه چنین سناریویی‌ بسیار دور‌ از ذهن است؛ اما اگر مایکروسافت خالق سیستم‌عامل اندروید بود، بازهم دنیا شکل کنونی را داشت؟