اپل برنامه‌ی Walkie Talkie اپل واچ را به‌دلیل آسیب‌‌پذیری غیرفعال کرد

اپل برنامه‌ی واکی‌تاکی اپل‌واچ را به‌دلیل وجود امکان شنود بدون اجازه غیرفعال کرد.