دو ساعت طبیعت‌گردی در هفته موجب بهبود سلامتی می‌شود

رفتن به فضاهای سبز، مانند پارک‌ها و جنگل‌ها، به افراد احساس شادی و سلامتی می‌دهد که به‌نوبه‌ی خود نقش مهمی در بهبود جسمی و روانی ایفا می‌کند.