کيفيت خواب و شرایط روحی بر حافظه‌ کاری تأثیرگذار است

تیمی از روان‌شناسان ارتباطات قوی بین حافظه‌ی کاری و ساختار ذهنی با خواب و سن و افسردگی را کشف کرده‌‌اند.