مغز هنگام یادگیری مهارت تازه چه تغییری می‌کند؟

پژوهشگران نشان داده‌اند هنگام یادگیری مهارت جدید و تسلط برآن، الگوهای فعالیت عصبی جدیدی در مغز شکل می‌گیرد.