مرکز خدمات شاتل موبایل با مشترکان تماس می‌گیرد

شاتل‌موبایل از راه‌اندازی روش ارتباطی جدیدی برای تسهیل ارتباط با مشترکان خود خبر داد.