داستان گویی، ابزار باارزش برندها در موفقیت کسب‌وکار

رهبرانی که توانایی داستان‌گویی داشته باشند، در هدایت کسب‌وکار خود به سمت موفقیت و همراه کردن گروه، راه آسان‌تری در پیش دارند.