موفقیتی بی‌سابقه در ویرایش مستقیم ژن‌های سلول‌های بنیادی

نتایج پژوهشی برجسته از دانشمندان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که ژن‌های سلول‌های بنیادی را می‌توان در بدن موجود زنده ویرایش کرد.