آموزش اسکرام؛ قسمت دهم: محدودیت‌های WIP و برنامه‌ریزی محصول

اجرای محدودیت‌های WIP سرعت و دقت تکمیل آیتم‌های بک‌لاگ را افزایش می‌دهد و به اعضای تیم کمک می‌کند روی وظایف فعلی خود و خلق بیشترین ارزش متمرکز شوند.