شباهت سیستم شنوایی اجداد دلفین‌ها و پستانداران سم‌دار

بررسی ساختار فسیل استخوان گوش  ۳۰ میلیون ساله نشان می‌دهد که تکامل توانایی پژواک‌یابی بیش از یک بار اتفاق افتاده است.