رعایت نظم چه تاثیری بر خلق‌وخوی انسان دارد؟

رعایت نظافت و نظم، به افزایش کیفیت زندگی کمک می‌کند اما دورریختن وسایل می‌تواند برای برخی افراد دردناک باشد.