تغییر استاندارد جهانی تعریف ۷ واحد اندازه گیری مهم دنیا

 استاندارد بین‌المللی تعریف هفت واحد اندازه‌گیری مهم جهان در SI شامل متر، ثانیه، کیلوگرم، آمپر، کلوین، مول و شمع بازتعریف شد.