تغییر عملکرد سلول‌های تولیدکننده انسولین در دیابت

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد که در بیماری دیابت، سلول‌های تولیدکننده‌ی انسولین به نوع دیگری از سلول تبدیل می‌شوند.