اینستاگرام به فعالیت اپلیکیشن دایرکت خاتمه می‌دهد

به‌زودی فعالیت اپلیکیشن اختصاصی اینستاگرام برای ارسال پیام‌های خصوصی دایرکت غیرفعال خواهد شد.