دانشمندان ارگانیسمی با ژنوم کاملا مصنوعی خلق کردند

در موفقیتی بی‌سابقه و نقطه عطفی برای زیست‌شناسی مصنوعی، کلنی‌های نوعی باکتری موسوم به «اشرشیا کلی» که از DNA مصنوعی ساخته شده‌اند، زنده ماندند.