کاهش ذخیره کربن جنگل‌ها در اثر گرمایش اقلیم

نتایج یک مطالعه‌ نشان می‌دهد افزایش رشد درختان در اثر گرم شدن اقلیم، لزوما به مفهوم افزایش ذخیره‌ی کربن نیست.