وضعیت کنونی حیات در مریخ چگونه است؟

براساس شواهد مریخ‌نوردها و مدارپیماهای مریخی، احتمال وجود حیات در مریخ کنونی وجود دارد.