عملکرد ضعیف ون‌ مسافرتی در آزمون‌های ایمنی تصادف

سازمان سوئدی ترافیک‌ورکت به‌تازگی تست تصادفی را برای ون‌های مسافتری و کمپرها تدارک دیده که نتایج نگران کننده‌ای دربر داشته است.