آموزش اسکرام، قسمت ششم: مصنوعات اسکرام

مصنوعات اسکرام مجموعه‌ای از اطلاعات مهم را دراختیار تیم قرار می‌دهند که برای درک محصول درحال‌توسعه و فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده و فعالیت‌های انجام‌شده در پروژه ضروری است.