آموزش اسکرام؛ قسمت پنجم: نقش‌ها

چهارچوب اسکرام برخلاف روش‌های کلاسیک مدیریت پروژه، فقط سه نقش اسکرام‌مستر و مالک محصول و تیم توسعه را به‌رسمیت می‌شناسد.