اعتراف قهرمان واناکرای به توسعه بدافزار بانکی کرونوس

مارکوس هاچینز که به‌دلیل توقف بدافزار واناکرای مشهور شده بود، به توسعه‌ی تروجان کرونوس اعتراف کرد.