اثر متقابل بین بیماری‌های محصولات کشاورزی و تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی تأثیرات پیش‌بینی‌ناپذیری بر محصولات کشاورزی می‌گذارند و از هم‌اکنون، به فکر توسعه‌ی محصولاتی برای آینده باید بود.