قیمت CNG در سال جاری ۳۹ تومان افزایش می‌یابد

قیمت سوخت CNG از ابتدای خرداد سال جاری، ۳۹ تومان افزایش خواهد یافت که تقریبا ۹ درصد قیمت فعلی آن است.