انسان‌تباران دنیسووان با انسان‌های امروزی آمیزش داشتند

یافته‌های اخیر دانشمندان نشان می‌دهد که تیره‌ی منقرض‌شده‌ای از انسان‌های باستانی که به‌تازگی کشف شده است، با انسان‌های مدرن آمیزش داشتند.