آموزش اسکرام؛ قسمت چهارم: رویدادها

رویدادهای اسکرام درواقع، جلسات تایم‌باکس‌شده‌ای هستند که برنامه‌ی هر اسپرینت را مشخص و عملکرد آن را بررسی و بازنگری می‌کنند.