توصیه‌های متخصصان برای عبور از بحران و رونق کسب‌و‌کار

هیچ صنعتی از گرداب بحران اقتصادی در امان نخواهد بود. اما با آمادگی مناسب، می‌توان ضمن پیشگیری از آسیب‌ها، رشد کسب‌و‌کار را نیز محقق کرد.