بحران‌های محیطی و انسانی چگونه می‌توانند مسیر بشر را تغییر دهند؟

بحران‌ها و فجایع جهانی مثل جنگ هسته‌ای یا هوش مصنوعی افسارگسیخته می‌توانند پیامدهای بسیار جدی برای آینده‌ی انسان به‌دنبال داشته باشند.