طراحی روشی جدید برای جلوگیری از یخ زدن آب

دانشمندان به کمک یک غشای لیپیدی زیستی آبی ایجاد کرده‌اند که حتی در دمای صفر مطلق نیز یخ نمی‌زند.