ایستگاه فضایی بین المللی مخزنی از میکروب‌ است

برخی گمان می‌کنند ایستگاه فضایی مکانی استریل و عاری از میکروب است؛ اما انسان‌ها میکروب‌ها را به آنجا هم برده‌اند.