کیتی بومن چگونه به چهره اصلی پروژه سیاه چاله تبدیل شد؟

با انتشار اولین عکس از سیاه‌چاله، عکس زنی دانشمند نیز در اینترنت پخش شد و بسیاری او را مسئول این کشف تاریخی ‌دانسته‌اند.