احتمال کشف سیاره دوم در اطراف نزدیک‌ترین ستاره به زمین

براساس اندازه‌گیری‌های جدید، احتمال وجود سیاره‌ی دوم در منظومه‌ی پروکسیما قنطورس وجود دارد. این سیاره احتمالا اَبَرزمین است.