اژدها

اژدها موجودی افسانه ای است که یک قابلیت جالب دارد. این جاندار می تواند از دهان خود آتش خارج کند و با آن دشمنانش را از بین ببرد. اما آیا در دنیای واقعی می توان جانوری مشابه با اژدها و با چنین قابلیتی معرفی کرد؟ آیا در دنیای واقعی جانداری وجود دارد که قادر باشد ...

نوشته آیا جاندار واقعی با توانمندی اژدها و خارج کردن آتش از دنهانش وجود دارد؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.