نبرد فراری GTC4Lusso با پورشه پانامرا در آزمون سرعت و ترمزگیری

مجریان برنامه تاپ‌گیر در چالشی جالب، با خودروهای پورشه پانامرا و فراری لوسو مسابقه می‌دهند تا قدرت شتاب‌گیری و ترمزگیری آن‌ها را امتحان کنند.