آموزش اسکرام؛ قسمت سوم: اسپرینت و برنامه‌ریزی

اسپرینت اسکرام تایم‌باکس ثابت و تکرارشونده‌ای است که در طول آن، محصولی کاربردی با بیشترین ارزش‌آفرینی ممکن ساخته می‌شود.