سیاه چاله ها

قبل از اینکه هر نوع راکت و یا موشکی از سوی انسان به فضا پرتاب شود، انسان به سفرهای بین ستاره ای می اندیشید. آیا سیاه چاله ها می توانند گزینه ای مناسب برای نیروی رانشی در سفرهای بین ستاره ای باشند؟ علیرغم پیشرفت های شگفت انگیز بشر در حوزه فناوری های هوا فضا، انسان ...

نوشته استفاده از سیاه چاله ها برای سفرهای بین ستاره ای ممکن است اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.