تماس با طبیعت موجب کاهش سطح هورمون استرس می‌شود

فقط بیست دقیقه قدم‌زدن یا نشستن در طبیعت موجب کاهش معنی‌داری در سطح هورمون کورتیزول می‌شود.