چرا حتی بهترین کارآفرین­‌ها هم مخالفانی دارند؟

وجود فضای باز برای ابراز مخالفت کارمندان، زمینه‌ی پیشرفت شغلی را برای کارآفرینان افزایش خواهد داد.