چگونه تیم را به پذیرش تضاد و تناقض تشویق کنیم؟

تضاد و تناقض، همواره بین افراد وجود دارد و هنر مدیران آن است که افراد را به پذیرش و درک این تفاوت‌های تشویق کنند.