زنان چگونه می‌توانند به تبعیض‌ها در سطوح مدیریتی خاتمه دهند

تبعیض بین زنان و مردان، هنوز در بسیاری از جوامع، حتی کشورهای توسعه‌یافته، دیده می‌شود. زنان می‌توانند با رویکردهایی مناسب، تاحدودی آن را حل کنند.