نگاهی به ۱۰ افسانه و باور نادرست رایج درباره‌ استراتژی

ارتش یونان باستان توسط افرادی به نام «استراتگوس» فرماندهی و اداره می‌شد. مفهوم استراتژی برگرفته از همین واژه‌ی یونانی است.