کارآفرین داخل سازمانی؛ نیرویی مهم برای هر کسب‌وکار

کارآفرین داخل سازمانی یکی از اصطلاحات پرکاربرد دنیای امروز کسب‌وکار است که به‌مرور، به نیازی حیاتی برای شرکت‌ها تبدیل شده است.